GEMİLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNDE İDDİALIYIZ!

Denizcilik, ülkemizin geleceğe dönük projeksiyonu ve perspektifi olan bir sektörüdür. Hatta gelecekte ekonomimizin temel yapı taşlarından biri durumuna yükselmesi olasıdır. Bu sektörün gözbebekleri, özellikle ülkemizin bayrağını taşıyarak ülkemiz denizciliğine katkı sağlayan firmalardır. Ancak ülkemiz bayrağını taşıyan gemilerimizin ulusal mevzuata ilişkin üstlendikleri sorumluluk ve karşılaştıkları yaptırımlar da diğer yabancı bayraklı rakiplerinden bir ölçüde fazladır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da bu anlamda Türk Bayraklı gemilere bazı yükümlülükler getirmiştir. VATAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak sektörde hizmet verdiğimiz ancak yabancı bayraklı gemilere sahip firmalarımızın bu yükümlülüklerden muaf olduğunu biliyoruz.

Köklü denizcilik firmaları, sektörde ayrıcalıklı bir konuma ancak iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli duyarlılığı göstererek erişmişlerdir.  Bu sektörde, personelinin şirkete ve işe olan tutkusunu daha da perçinlemek için İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini farklı açıdan ele almak gerekmektedir. Başka bir deyişle, sektöre uygun, sektörün gereksinimlerini bilen, kendini bu alanda geliştirmeye adamış bir kurumdan bu hizmeti sağlayarak, hem bu alanda oluşacak birikimin kurumsallaşmasını, sektördeki diğer firmalara da açık hale gelmesini olanaklı kılmak gerekmektedir.

Aslında sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bir çözüm ortağına ve desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. VATAN OSGB hem mevcut kadrosuyla hem de yetiştirmekte olduğu yeni kadrolarla kendini bu misyona adamayı hedeflemektedir. Sektörde edindiği deneyimleri daha da ileriye taşımayı, ihtiyaca yanıt veren çözümleri kaliteli ve uygun koşullarla sunmayı, böylece hem Türk denizcilik sektörüne hem de İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yeni bir soluk getirmeyi çok istemekteyiz.

Denizcilik firmalarımıza bağlı gemilere yönelik risk değerlendirmelerinin hazırlanması veya hazır olanların revize edilmesi, personele yönelik eğitim ve raporlama çalışmaların tamamlanması ciddi bir süreci gerektirmektedir. Ayrıca, gemilerin ülkemizde olduğu durumlarda ve gerektiğinde tam zamanlı bir uzmanın hizmet vermesi de işin hızlanması, sonuca yaklaşılması, kalitenin artması açılarından önem taşımaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği ivedilikle çalışanların işe giriş raporlarının işyeri hekimi tarafından tamamlanması, aksi takdirde raporu olmayan her çalışan başına 1.301 TL (6331 Sayılı Yasa Madde 15 gereği) idari para cezasıyla karşılaşılabileceği ortadadır. Yine İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından eğitimlerin verilmemesi durumunda eğitim almayan çalışan başına 527 TL ceza uygulanmaktadır.

Çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösterildiğinden her gemiye Diğer Sağlık Personeli ataması yapılması, işletmeyi aykırılık olması durumunda ay ve sicil başına 6.550 TL cezadan kurtaracaktır. Bu ivedi yapılaması gerekenler dışında birçok başlık daha bulunmaktadır. Bu başlıkların yerine getirilmesi için gemiadamlarına ve denizcilik sektörüne yönelik bilgi ve deneyimi olan bir iş sağlığı ve güvenliği kadrosu yetiştirilmesi önem taşımaktadır.

VATAN OSGB olarak bu gereksinimi karşılamaya dönük adımlarımızı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisi Şeküre TUNABOYLU güdümünde yürütmekteyiz. 

Bu amaç doğrultusunda yaptığımız ilk toplantıda, uluslararası mevzuat ile ulusal mevzuat arasında denge kurulması noktasına dikkat çektik. Yani, uluslararası mevzuatta olan İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri gereği denizcilik sektöründe çalışan firmaların halihazırda uyguladığı standartların ulusal mevzuatımız olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na da uyumlu çalışmalara dönüştürülmesini sağlayacak bir uzman kadro oluşturmak gerekmektedir. Bu kadro sadece ulusal mevzuata değil, uluslararası sözleşmelere de hakim olmalı, hizmet verilen firmayı bu alanda da desteklemelidir.

Örneğin, Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik arasındaki koşutlukların tespit edilmesi; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 2006 tarihli sözleşme hükümlerinin uygulanması doğrultusunda hazırladığı ve Mart 2015’te görüştüğü yönergeyi de dikkate alarak kurum içi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı geliştirilmesi, bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren diğer denizcilik firmalarına öncü ve örnek olunması konusunu önemsiyoruz. Bu doğrultuda VATAN OSGB olarak katkı sunmak için her türlü özveriyi göstermeye açık olduğumuzun altını çizmek isteriz.

Bu sektörde görev yapacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği kadromuzun gemilerde görev ve gerektiğinde yolculuk yapabilmeleri için elzem olan belge ve sertifikaları edinmesi sağlanacaktır. Diğer bir deyişle, gemilerde görev yapacak personelimizin yasal gerekliliklere ve fiziksel özelliklere sahip olması önem taşımaktadır.

VATAN OSGB olarak kendi içimizde denizcilik sektörüne yönelik yaptığımız toplantıda dikkat çekilen bir diğer konu, gemilerde iş güvenliğinden çok iş sağlığının daha fazla önem taşıdığıdır. Çünkü ulusal ve uluslararası yükümlülükler gereği gemilerde iş güvenliği önlemleri yeterince önemsenmektedir. Ancak iş sağılığı açısından bazı önemli eksikliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Gemilerde İş Sağlığı, sadece 6331 Sayılı Yasa’nın öngördüğü biçimde değil, daha kapsamlı ve daha çözüm odaklı ele alınmalıdır. İşin fiziksel sağlık boyutundan çok ruh sağlığı boyutunun da önemsenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, VATAN OSGB olarak, Medikal Direktörümüz Psikiyatri Uzmanı Dr. Davut OCAK, özel bir çalışma yaparak, uygun görülmesi durumunda ek mali yük getirmeksizin açık denizlerde görev yapan personel psikiyatrik muayeneden ve testlerden geçirilecektir. Ruhsal durum muayeneleri, scl90 ve gerekli görülürse anksiyete ve depresyon ölçekleri verilebilecektir. Çalışanların psikoaktif madde veya sorun yaratan ölçüde alkol bağımlılığı görev sırasında elverişsizlik yaratacağından işe giriş muayenelerinde bu durumun tespiti sağlanabilir. Ayrıca günümüzün en büyük halk sağlığı sorunu haline gelen uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili çalışanlara ve ailelerine yönelik enteraktif destek çalışmaları yapılabilir. Örneğin, havayolu şirketleri yeni işe alımlarda bu testleri çok önemsemektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse, VATAN OSGB olarak denizcilik sektöründe bugüne dek edindiğimiz deneyim ve bilgileri daha da ileri taşımak; bu işi yasal gereklilikleri evraksal olarak yerine getirmenin ötesinde gözle görülür ve fark yaratan bir hizmet sunumu gerçekleştirmek temel hedefimizdir.

İnsan Kaynakları ile Eşgüdüm

Tüm çalışanların özlük, eğitim, meslek, sağlık, iletişim, sosyal güvenlik bilgilerinden kişisel koruyucu donanımlarının verilmesi için gerekli ayakkabı numarası, bedenine kadar detaylı bir veri altyapısı İş Sağlığı ve Güvenliği takip programımıza yüklenmektedir.

Böylece hangi çalışanın hangi tarihte hangi eğitimleri aldığı, muayene olduğu, hangi tetkikleri yaptırdığı gibi İSG açısından önemli tüm verilerin takibi yapılmaktadır.

İş Güvenliği Yönetimi

Uyguladığımız sistemde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması ile başlayan sürecin yönetimi tek ekrandan kolaylıkla yapılabilir. İşyeri çalışmaları hızlı bir şekilde planlanır, zamanı geldikçe otomatik uyarı mekanizması ile tespit edilir, gerçekleştirilir, dönem sonunda raporlanır.

Dönem sonu faaliyet raporlaması, yıllık değerlendirme raporlaması gibi dokümantasyon seçenekleri ile süreç sorunsuz bir şekilde sonlandırılır. Tüm çalışmalar işyeri yetkililerinin de çevrimiçi sisteme girerek şeffaf biçimde takip edebileceği şekilde kurgulanmıştır.

Güncel mevzuata göre hazırlanan risk kontrol maddeleri ile risk analizleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturulabilmektedir.

Yine uyguladığımız sistem aracılığıyla çalışan eğitimlerinin kayıt ve takibi de kolayca gerçekleştirilebilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimizin gemiadamlarına dönük olması, bu alandaki riskleri, iş kazaklarını ve meslek hastalıklarını içermesi çok büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, verilen eğitimlerin amacına ulaşmadığı ve sadece yasal gerekliği yerine getirmekten öteye gitmediği; hiçbir farkındalık ve fark yaratmadığı bilinmektedir.

Ayrıca, İş Güvenliği yönetimi altında diğer tüm işlevsel gereklilikler de karşılanmaktadır. İş ekipmanı tanımlaması, ekipman bakımları ve periyodik ekipman kontrolleri, kişisel koruyucu donanım dağıtımları, acil durum eylem planlarının oluşturulması, acil durum ekiplerinin yönetilmesi, acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, ortam ölçümlerinin (gürültü, aydınlatma vs) takibi, iş kazası ve meslek hastalıklarının SGK bildirim kriterlerine uygun olarak kayıt altına alınabilmesi ve takibi, kazaya ramak kala olaylarının takibi, hem öneri defteri ve hem de bağımsız kayıt kanalıyla oluşturulan DÖF (Düzenleyici Önleyici Faaliyet) listeleri ve gerçekleşme takibi uyguladığımız sistemle kolayca yapılabilmektedir.

Özetlemek gerekirse, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2013 yılından bugüne hizmet veren VATAN OSGB, inşaattan tekstile, eğitimden sağlığa, denizcilikten kara ve demiryolu taşımacılığına çeşitli sektörlerde ciddi birikim elde etmiş bir firma olarak bundan sonraki süreçte elindeki kaynakları ve donanımlı personeli denizcilik sektöründe iz bırakabilmek adına bu sektöre yönelten, bilinmezliklerle ve kafa karşılığıyla dolu bu iş kolunda doğru bilgiyi ortaya koyan ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını oluşturan bir marka olmayı hedeflemektedir.

Bu sektörde söz sahibi önemli bir konumu denizcilik firmalarımız ile birlikte bu hedefe hızla yaklaşabileceğimizi; hem firmalarımızın beşeri sermayesini yükseltebileceğimizi, hem de denizcilik alanında uluslararası ve ulusal koşullara uygun hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Bu konuda her türlü yönlendirmeye ve tüm sorularınızı yanıtlamaya açık olduğumuzu belirtir, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla.

Emrah Konuralp

Genel Müdür