6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu kanunun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına ve işçi sayısına bakılmaksızın, bu işyerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanmaktadır.

İşveren ile çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 6331 sayılı Kanunun 4. Maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu yetki ve yükümlülüklerle birlikte kanunun 26. Maddesinde, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerine her bir işlem için 1.120 TL ile 89.629 TL arasında idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür

UYGULAMA

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununu gereğince, işverenlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli bulundurma zorunluluğu

-50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 tarihinde başlamış;

-Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1 Temmuz 2016 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecek;

-50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için ise, bu yükümlülük 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olduğundan, bunlar açısından herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

-Aynı şekilde, risk değerlendirmesi başta olmak üzere 6331 Sayılı Kanunla getirilmiş olan diğer yükümlükler açısından da herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Bu yükümlükler de 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olup aynen devam etmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 01. 01. 2014 tarihinden başlayarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işletmeler, İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli hizmetine yönelik kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları ile ilgili tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ve yayımlanan yönetmelikler kapsamında işverenlerin öncelikli olarak kendilerine bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir.

İZLENECEK YOL

Öncelikli olarak işverenlerin, işyerlerinin az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardan hangi tehlike sınıfında olduğunu yönetmelikle doğrulamaları gerekmektedir. Bununla ilgili tehlike sınıfı bildirimlerinin, e-Bildirge yoluyla ve “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ”ne uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir. Bildirim yapmayan işyerlerinin sistem üzerinden işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi mümkün değildir.

Tehlike gurubuyla ilgili sınıflandırma yapıldıktan sonra aşağıdaki yol haritası takip edilmelidir.

01.01.2013 tarihi itibarı ile

 1. Risk analizi yaptırılması,
 2. Acil eylem planı hazırlanması,
 3. Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması,
 4. Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması,
 5. Çalışan temsilcilerinin atanmış olması,
 6. İşyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının oluşturulmuş olması gerekmektedir.

Daha sonra, işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyetine bakılmalıdır. Bu çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile başlatılması ve en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti yukarıda uygulama ve geçiş süreci belirtilen takvime göre kademeli bir geçiş sonrasında tamamlanmalıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

İşverenler, işyerlerinde 6331 sayılı kanunun 6, 7 ve 8. maddelerinde belirtilen özelliklere sahip İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Kanunda iş güvenliği uzmanları A, B, C şeklinde sınıflandırılmıştır.

Kanun ve yönetmeliklere göre işverenler, işyerlerinde tehlike sınıflarına göre

 • Çok tehlikeli işyerlerinde A sınıfı,
 • Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve
 • Az tehlike işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır.

İş güvenliği uzmanı çalışma saatleri;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

İşyeri hekimi çalışma saatleri;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

Yardımcı sağlık personeli çalışma saatleri;

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinde;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB’LER)

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi bünyesinde çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından alabilecekleri gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi şirketlerinden hizmet alarak da yerine getirebilirler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve RİSK DEĞERLEME EKİBİ

29.12.2012 tarihli R.Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi, 01.01.2013 tarihinden itibaren işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur:

İşveren veya vekili,

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
İşyerinde çalışan temsilcileri,

İşyerindeki destek elemanları,

İşyerindeki tüm birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya olası tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Ayrıca işverenler, ihtiyaç duyduklarında bu ekibe destek olmak üzere, işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alabilecekler.

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

Risk değerlendirmesi sonucu tespit edilen tehlikelerin her biri ayrı ayrı göz önüne alınmak suretiyle, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta olabileceği ve bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenmelidir.

Hemen ardından da “risk kontrol adımları” atılmalıdır.

SONUÇ OLARAK

İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde “İSG-KATİP’ programı hazırlanmış ve tüm işyerlerinin kullanımına açılmıştır.

Ülkemizde önemli bir sorun olan iş kazası ve meslek hastalıklarının çalışma hayatındaki eksiklikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile düzenlenen 6331 sayılı yasanın 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile uygulamaya girmiş olması nedeni ile işverenlerin, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alacakları önlemler ve yerine getirilecek yükümlülükler acısından ilerde cezalı duruma düşmemeleri için en kısa zamanda gerekli çalışmaları yaparak eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KAPSAMI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve çıkarılan ek yönetmelikler kapsamında VATAN OSGB tarafından verilecek hizmetler bilgilerinize sunulmuştur:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ  GÖREVLERİ

 1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesinin sağlanması için işverene tavsiyelerde bulunulması,
 2. Risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlanması, gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması,
 3. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanmasının kontrol edilmesi,
 4. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapılması ve uygulamaların takip edilmesi, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması, periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yaptırılması, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanması,
 5. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması ve uygulanması,
 6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi ve yıllık değerlendirme raporunun işyeri hekimi ile işbirliği yapılarak hazırlanması,
 7. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulamaların takibinin yapılması,
 8. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planının hazırlanması,
 9. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirimde bulunulması,
 10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumun Bakanlığa rapor edilmesi,
 11. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işin durdurulmasının sağlanması,
 12. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapılması, gerekli bilgi ve belgelere ulaşılması ve çalışanlarla görüşülmesi,
 13. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilin de ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapılması,
 14. İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmaması ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunulması, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerinin gizli tutulması,
 15. İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerin onaylı deftere yazılması ve işyeri hekimi ile beraber suretlerinin saklanması,

VATAN OSGB HİZMETLERİ

 1. Sağlık Güvenlik Planı’nın Yapılması (yapı işlerinde)
 2. İSG Politikasının yazılması,
 3. İSG İlkeleri’nin Yazılması,
 4. İSG El Kitabı’nın Yazılması,
 5. İSG Organizasyonu’nun kurulması,
 6. İSG Prosedür ve Talimatlarının yazılması,
 7. İSG Formlarının hazırlanması,
 8. İSG İletişim Programı’nın Hazırlanması,
 9. İSG Panolarının belirlenmesi, hazırlatılması,
 10. Görev tanımlarının yazılması,
 11. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının düzenlenmesi,
 12. İSG Hedeflerinin belirlenmesi,
 13. İSG Göstergelerinin hazırlanması,
 14. Alt yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasına danışmanlık yapılması,
 15. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve hazırlanacak olan İSG İç Yönetmeliğinde belirtilen görevler kapsamında hizmet verilmesi,
 16. İş Kanunu, SGK Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerin (İSG mevzuatı) uygulanması
 17. Yapılan saha denetimlerinde görülen uygunsuzlukların Gözlem Formu ile raporlanması
 18. Acil kapatılması gereken uygunsuzluklar hakkında anında bilgi paylaşılması,
 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması
 20. İş yerinde görev yapan tüm alt işveren ve taşeron firmalar ile sürekli iletişimde bulunup İSG Yönetim Sistemi denetimlerinin yapılması,
 21. Alt işveren, taşeron ve tedarikçiler ile İSG koordinasyonu sağlanması,
 22. Risk Değerlendirmesi yapılması, risklerin kontrol altına alınması için önerilerde bulunulması, İSG Yönetim Programının oluşturulması,
 23. İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapılması, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak önerilerde bulunulması ve uygulamaların İSG Kontrol Formu ile takibinin yapılması,
 24. İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlanması, hazırlanan planların uygulanmasının sağlanması,
 25. Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarının hazırlaması ve gerekli tatbikatların yaptırılması,
 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılarak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verilmesi,
 27. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması,
 28. İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapılarak düzeltici faaliyet planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması,
 29. İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirilmesi, bu yöntemlerle ilgili çalışanların bilgilendirilmesi, her incelemeden sonra inceleme formlarının doldurulması ve gereği için işyerine bildirerek sonuçlarının takip edilmesi, formların değerlendirmesi ve izlenmesi amacıyla muhafazasının sağlanması
 30. İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapılması, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için İşverene rapor verilmesi,
 31. Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçilmesi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve öneriler hakkında İşverene rapor verilmesi,
 32. İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda İşverene ve İSG kuruluna önerilerde bulunulması,
 33. İSG Kurulunda Genel Sekreter Unvanı ile görev yapılması,
 34. İş kazası analizlerinde yer alınması ve liderlik yapılması,
 35. İşyerinde hijyen/ergonomi vb. kontrollerinde bulunulması,

İSG konularında yüklenicilerin alt işveren, taşeron, tedarikçilerin İSG mevzuatına uygun olarak çalışmalarının izlenmesi ve denetiminin yapılması,

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 1. a) Rehberlik ve danışmanlık;

1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,

2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

8) İşin yürütümünde ergonomik ve psiko-sosyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 1. b) Sağlık gözetimi;

1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

 1. c) Eğitim ve bilgilendirme;

1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

ç) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,

3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,

6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 1. d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 2. e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 3. f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 4. g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

TÜM BU HİZMETLERİ VATAN OSGB OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE VE MEVZUATA UYGUN OLARAK SAĞLAMAK İÇİN HER ZAMAN İŞYERLERİMİZİN VE ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ.